Summerbird Amber Chocolate, String Hammock Chair, Shrimp Chips Amazon, So Natural Fruit, Succession War Episodes, Art Set - Smyths, Tazo Chai Tea Latte Concentrate Australia, Teradata Sql Assistant Installation Guide, " /> Summerbird Amber Chocolate, String Hammock Chair, Shrimp Chips Amazon, So Natural Fruit, Succession War Episodes, Art Set - Smyths, Tazo Chai Tea Latte Concentrate Australia, Teradata Sql Assistant Installation Guide, " />
Välj en sida

Qubeen Afaan Oromoo akkaataa lamaan barreeffama. … Amayya - a social network through which you can share interesting news, images and videos from YouTube with your friends and all the people.. Amayya gives you the ability to see the full stream of publications from users and communities, to search for people, products and communities without registration! -Ejjaa(fedhii […], Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa. Stay in touch with your friends with the mobile application Amayya. Typology of Oromo Personal Names Tesfaye Gudeta Gerba School of Foreign Language Studies , College of Social Sciences and Humanities, Haramaya University P.O.Box 251 138, Dire Dawa, Ethiopia . AGAMSA - Markaatoo 3. +maqaalee baatota afaan oromoo. Breaking News. Falmataa-December 21, 2020 0. Kana dura MM Abiy waraanni mootummaa namoota nagaa magaala Maqaalee – kan jiraattota gara 500,000 qabdu balaarraa hambisuuf wanta gochuu qabu hunda akka godhu ibsaniiru. 10-ONKOLOLEESSA. BAAROO KORMAA - Xuqur Anbassaa 5. Copha Jaalalaa, Xayalaa Jaalalaa, Ichuma Jaalalaa, Doonii Jaalalaa fi kkf asirraa argattu!----www.afaan-oromoo.com/copha-jaalalaa, Gorsa Jaalalaa Dubbisaa* ="="="="="="="="="="="=" ❤️Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Ibsaa, Ibsituu, Iddoosaa, Iddooshee,Ifa’iftuu,Irranaa, Irranee, Ittaanaa, Ittafaa. Kanaaf jechoota walfakkaataan gareedhaan qoqqooduun xiinxalluun ala hundasaa gargaratti xiinxalluun rakkisaadha. Sirna #gibee_tube_like_subscribe_godhaaGibee tube kan oromoti. Guddina afaan kanaa keessatti immoo seera afaan kanaa eeganii barreessuun gahee guddaa qaba. Afaan Oromoo, Og-Barruufi Fookloorii Hagayya 2008/2016 Finfinnee . 11-sadaasa. Waan tokkos gargar-baafatee yoo lafa kaawwate, daran afaan sooressa isa jechisiisa. Qubee: Mallattoo sagaleewwanii tahee bakka bu’uudhaan kan dubbatu jechuudha. Jaagamaa, Jaalallee, Jaalalii, Jaalannee,Jaalataa, Jaamboo,Jabeessaa, Jajanii, Jifaar, Jigsaa, Jiituu,Jootee, Jorgee. (Jecha warra Ingilizii) 3) Ifa arguuf dukkana halkanii dabarsuun dirqama. The history of the Oromo people is filled with violence from both their sides and those seeking to rule them, but sources don't always agree. Amir mahammad. Afaan Oromoo. Afaan Oromoo. Magarsaa, Magartuu, Malaa-mali, Malkaa, Maqaasaa, Mararaa, Marartuu, Margaa, Marii’ol, Masaraa, Masoo,Meecaa, Meetii, Midhaqsaa, Midhaqsee, Milkii, Milkiisaa, Missiree, Moosisaa, Mootii, Murtii. 9-FULBANA. 4-EEBILA. Admin-December 7, 2020 1. Faayaa, Fakkii, Fala, Fayyeeraa, Fayyisaa, Fayyisee, Fedhii, Feenaan, Feeneet, Feeti, Fiixee,  Fiixumaa, Firaa’ol, Firoomsaa, Fufaa. Seensa 1.1 Seenduubee Qo’annichaa Yeroo ammaa kana Afaan Ormoo afaan barnootaa, afaan hojii waajjiraalee adda addaa fi sab-qunnamtii ammayyaa ta’ee karaa guddinaa qabatee itti fufaa jira. Baratoonni Oromoo Hin Gowwoomnaa yoo Jiraattan Barattu. Abstract This paper addresses the typology of Oromo personal names and considers naming as an important aspect of 23/12/2020 English news from the Voice of America. OBN Bit.14 2012-Meeshaalee ammayyaa`oon waldhaansa Fayyaa Daa`imman reefuu dhalataniif oolu hospitaala Referaalaa Kaarlii Mattuu keessa jiraachuun … Filmii Ammayyaa miixuu Biyya keessaa fi biyya alaatti dadhabbii ilmaan oromoo fi jaalattoota aartii oromootiin kan hojjatameedha. Breaking News. BADDAA EJERSAA - Ras Kaasaa Sefer 4. Oduu. 2-GURRAANDHALA. Maqaalee Oromoo kan namaa fi kan lafaa bira dabranii maqaalee bineeyyii-llee Amaaromsuutti gattaa’ani! Dhagaa darbatanii, ulee aggatanii, meeshaa ammayyaa dhukaasanii ajjeesuu fi haaduu (albee) qara qabuun nama qaluun gonkumaa aadaa fi duudhaa Oromoo waliin kan deemu miti. VOA news provides coverage from around the world and learning English lessons from VOA Special English. VOA Afaan-Oromoo Audio Tube Sagantaa as dhihoo. Jijjiirama maqaalee magaalota Oromiyaa Afaan Oromoo Irra Gara Afaan Habashaatti Jijjiirame Waliif Dabarsu Facaasi . Fakkeenyaaf, gadamsa-baddaa gara “ yaMinilik dikkulaa ” jedhamuutti geeddarani. Hiikkaa Halluu Alaabaa Oromoo kan Sirna Gadaa – Gurraa-Diimaa-Adii. Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi'eessu. Afaan Oromoo qubee qeenxee digdamii jaha (26) fi cimdii shan (5) qaba. 3-BITOOTESSA. Previous Next. Latest; Featured posts; Most popular; 7 days popular; By review score; Random; Ethiopia is in a Point of No Return Disintegration as Abiye Ahmed Leads Her Down a Cliff. Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? The War in Tigray Is a Fight Over Ethiopia’s Past—and Future. 7-ADOOLESSAA. Afaan Oromoo. 20:30 - 21:00 Sagantaa- Kibxata Raadiyoo Dabalataa. Kana malees, adeemsa barnoota Afaan Oromoo keessatti, tooftaa ammayyaa barnoota caasluga afaan kanaa ilaalchisee, wantii argame hinjiru. Toora Barnoota Afaan Oromoo[afaan-oromoo.com] ***** Afaan Oromoo toorarratti barachuuf kanneen barbaaddan Odeeffannoo fi Meeshaalee Deeggarsa Barnoota Afaan Oromoo marsariitii keenyarraa argattanitti dhimma baatanii yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo keessan fooyyeffachuu ni dandeessu. Afaan tokko heddummina jechoota isaa keessayyuu jechoota moggoyyaalee-tiin duwwaa miti, kan isa afaan sooressaa fi gabbataa isa taasisu. 9-fulbana. Haawwanii, Hacaaluu, Hambaa, Hambisee, Hankoo, Harmee, Hawaas, Hawwii,Hawwinee, Hirphaa, Hirphaasaa, Hirphee, Horaa, Hordoofaa, Hortuu, Hundarraa, Hundee, Hundumaa. Lição 10. 67 likes. Half-hour broadcasts in Afaan Oromoo of news, interviews with newsmakers, features about culture, health, youth, politics, agriculture, development and sports on Monday through Friday evenings at 8:30 in Ethiopia and Eritrea. Yoo hin beekne kunoo shaakali Welcome to bilisummaa Online, your source of news and information about Oromia bilisummaa online, bilisummaa , bilisummaa ,Oromo news, oromia,oromiyaa news,Oromia music,Oduu Oromoo,Oromoo - oduu gaafa aafrikaa, Ethiopia, Oromoo, Oromiyaa, aadaa, afaan, seenaa, Harargee, Arsii, Wallagga Gaaleewwan 'there is' fi 'there are' Afaan Ingiliziitiin akkatti fayyadamtu hubachuuf caqasi. Amayya is where you go, so you can create posts and chat with your friends anytime, anywhere. Please select a letter from the index (above) to see entries. Kanaafuu subscribe gochu hin dagatiina. Oduu Afaan Oromoo; Tamsaasa Sagaleen; Barbaadi Barbaadi; Previous Next. Ethiopia is in a Point of No Return Disintegration as Abiye Ahmed Leads Her Down a Cliff. Isaanis qubee xixiqqaa fi qubee gurguddaa jedhamuudhaani. 12-ARFAASAA MAQAA GUYYOOTA AFAAN OROMOO 1-WIIXATA 2-KIBXATA 3-ROOBII 4-KAMISA 5-JIMAAYAA 6-SAMBATAA 7-DILBATA rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Barreessaa Marsariitii Afaan Oromo Online, There are currently 9208 Words(Jechoota) in this directory. Afaan keenya guddicha kana dubbachuun, dubbisuun, barreessuun, ittiin hojjechuun daran haa guddifnu! Rabbirraa, Roobaa, Roobeeraa, Roobalee, . Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo, Afaan Oromo Online | Dhaabbanni Feesbuukii Hiikkaa Afaan Oromoo #Tajaajila_Ummataatiif ifa…, Kitaaba SIRNA ABBAA-IRREETIRRAA GARA DIMOKRAASII Wixina Qabsoo Bilisummaatiif Malu kan Obbo…, Irreecha: Sirna Irreechaa namoota jaha irraa hanga miiliyoonota hedduutti, Leenjii Ogeessota Maxxansa Toorarraafi Qeeqa Maxxansa Toorarraa Biyya Keenyatti, Ijoollee Abdii: Seenaa imala ijoollee Oromoo gurguramanii Itoophiyaa haga Afriikaa Kibbaatti, Irreecha: From Thanksgiving Ritual to Strong Symbol of Oromo Identity, Tajaajila Hiikkaa Feesbuukii Afaan Oromoo | Afaan Feesbuukii gara Afaan Oromoo…, Afaan Oromo Online| Barnoota Afaan Oromoo, Baaroo Tumsaa Bu’uuressaa ABOfi Mallattoo Qabsoo Oromoo – Seenaa Obbo Baaroo…, Nyaata akkuma nyaanneen wantoota raawwachuu hin qabne – Gorsa, Baaroo Tumsaa Bu’uuressaa ABOfi Mallattoo Qabsoo Oromoo – Seenaa Obbo Baaroo Tumsaa, Tajaajila Hiikkaa Feesbuukii Afaan Oromoo | Afaan Feesbuukii gara Afaan Oromoo Jijjiirachuu | Gorsa Hiikkaa Feesbuukii | Maxxansa Feesbuukii Afaan Hedduu Yeroo tokko Maxxansuu. The Prosperity Group has arrested OLF members and leaders again . Yunivarsitii Dambi Doolloo keessatti gamooleen tajaajila adda addaa kennan maqaa gootota fi namoota bebbeekamoo naannoo sanattis tahe sadarkaa Oromiyaa fi Itiyoophiyaatti wanna gaarii hojjetaniin moggaafamuu Yunivarsiitiin Dambii Doolloo beeksise. 8-hagayya. Jechoota Saayinsii Fi Teknoloojii Afaan Oromootiin. Taamsaasa Kallattii. 7-adoolessaa. Afaan Oromo was a palace language during the reign of Iyoas who was monolingual in Afaan Oromo (Richard Greenfield, 1965). Caalaa, Caalaa, Caaltuu, Calqituu, Camadaa, Cangaree, . 1. Amir mahammad . Email: gudetatesfaye36@gmail.com. 6-WAXABAJJII. Qindoomina Biyya keessaafi Alaa waliin tahuudhaan Feesbuukii/Yuutuubii Rogeeyyota Oromoo ugguraa jiru beektuu? 4-eebila. Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi’eessu: Copha Jaalalaa. Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. 5 years ago. FINFINNEE - Addis Ababa 2. Dhaabaa, Dheeressaa, Dhibbaa, Dhiinsaa, Dhufeeraa, Dhugaasaa, Dibaabaa, Dibaabee, Didaa, Diggaa, Diimaa, Diimee, Dinqiishee, Doi’ii, Dorgee, Dummeetti, Dungoo, Durreettii, Duullaa. Previous Next. Barataa Saamuu’eel Margaa Nagaraa umriin isaa Kudha Saddeet.Barataa kutaa kudha lamaa yoo ta’u barnoota isaa kan rammaddiin qabxii olaanaa fiduun badhaasoota adda addaa argataa jira. 10-onkololeessa. Saami, Sabboonaatuu, Saffii, Saffisaa, Sanbatee, Sarbeessaa, Sardaa, Seenaa, Shoraa, Shuree, Siifan, Siitinaa, Simboo, Soolanee, Sooranee, Soorettii. FUNUUNA ykn DHIIGUU FUNYAANII ( nasal bleeding) AKKAMIIN DHAABUU QABNAA? 150 Oromo Names With The Meaning For Boys...Names of Oromos: Meanings and Origins...Oromo names are made up from the following aspects: Inferred names, Physical features at birth, Behavioral features at birth, Names of animals, Names associated with farming work, Names associated with farming inputs, Names of plants, Amount of cattle owned, Names referring to the season, Politically … (wiiliyaam sheekispir) 4) Kaleessaaf gaabbuu fi boruuf dhiphachuun guyyaa har'aa balleessuudha. 1-MUDDEE. Amayya is where you go, so you can create posts and chat with your friends anytime, anywhere. Yeroo ammaa ummanni Oromoo Ilmaan isaatiif maqaalee Babbareedoo safuufi Aadaa Sabichaa ibsuufi agarsiisuu danda’u filatee moggaafataa jira. 1. Fiilmii, Diraamaa, Tapha gaggabaabaa fi Sirboota AADAA FI AMMAYYAA hatattamaan argachuuf YouTube Isaaq Zeenuu TUBE SUBISCRIBE godhaa. Kanaanis asoosamoota dheeraa, ogwalaloo fi … Mee maqaalee kanneen keessaa muraasa asiin gaditti maxxansineerra, isinitti itti dabalaa. Isaanis qubee xixiqqaa fi qubee gurguddaa jedhamuudhaani. BIRBIRSA GOOROO - Piassa 6.Caffee Araaraa -sidist kiiloo 7. 5 years ago. Mataduree: Qaaccessa Adeemsaafi Faayidaa Hiibboon Oromoo Ijoolleef Qabu: Haala Qabatama Aanaa Ada’aa Irratti … Yaada gaarii fi Maqaalee Oromoo gaarii nuuf eertaniif guddaa galatoomaa! Kunoo, maqaaleen Oromoo kanneen bara Minilik irraa kaasee, hamma bara Darguutti geeddaramaa turan sun, ammallee ee bara “ warraaqxota fi tarkaanfatoota Wayyaanee “-llee gara maqaalee isaanii kan … 150 Oromo Names With The Meaning For Boys...Names of Oromos: Meanings and Origins...Oromo names are made up from the following aspects: Inferred names, Physical features at birth, Behavioral features at birth, Names of animals, Names associated with farming work, Names associated with farming inputs, Names of plants, Amount of cattle owned, Names referring to the season, Politically … Write CSS OR LESS and hit save. Barreessitoota guddina ogbarruu afaan Amaaraatiif gumaatan keessaa hedduun Afaan Oromoo fi Tigreen afaan kan hiikkatanidha. Afaan Oromoo qubee hinqabu; qubee dhabuun kabajaa afaannan biroo argatan isa dhabsiisuun hedduu itti dhagayame. Sanarra garuu namtolcheellee haa ta'u malee kanuma hiika Afaan Oromoo qabu wayyan jedha,'' jechuun himu. Qubeen Afaan Oromoo akkaataa lamaan barreeffama. Kanatti aansee faashistichi, Hayila Sillaaseen maqaalee Oromoo gara maqaalee Amaaraatti geeddaruu itti-fufe. | Design by: Qubee Technologies|oroict.com. iii Yuunivarsitii Addiis Ababaa / Finfinnee Dhaabbata Qorannoo Digirii Duraatiin Booddee Waraqaa Qorannoo Ulaagaa Digirii Lammaffaa (MA) Afaan Oromoofi Ogbarruun Guuttachuuf, Masarat Tasfaayeen, dhiyaate. Mootummaan naannoo Oromiyaa waggoottan darban keessatti aadaa,afaan,seenaafi aartii uummata Oromoo dagaagsuufi guddisuuf,hojiiwwan gurguddaa baayi’ee hojjetee jira.Kanneen keessaa Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa naannoofi barnootaa akka ta’u godheera.Afaan Oromoo afaan Saayinsii,tekinooloojii,hogbarruufi artii ta’uun akka dagaagu,baldhinaan irratti hojjetameera. Toora Barnoota Afaan Oromoo[afaan-oromoo.com] ***** Afaan Oromoo toorarratti barachuuf kanneen barbaaddan Odeeffannoo fi Meeshaalee Deeggarsa Barnoota Afaan Oromoo marsariitii keenyarraa argattanitti dhimma baatanii yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo keessan fooyyeffachuu ni dandeessu. Latest . CALCALLI - Saar-bet 9. Copyright© 2019, Afaan Oromo Online - All rights Reserved. Taanaan, Taliilaa, Taliilee,Tokkaatuu, Tokkummaa, Tolaa, Tolasaa, Toleeraa, Toltuu, Tufaa, Tulluu, Tumee, Turaa, Turee, Tuuchoo,Tuulamaa. 2,620 likes. DAALATTII - 4 … Sagantaa- Wiixata Sagantaa itti aanu. 8-HAGAYYA. Qubee qabaatee afaan ittiin barreeffamu tahuu akka qabu itti amane. 2,620 likes. Afaan Oromoo. Sirna Kanaafuu subscribe gochu hin dagatiina. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 2-gurraandhala. Jechoota Saayinsii Fi Teknoloojii Afaan Oromootiin. Fileebar, Atinaan, Atisiin, Heeraan , Seeraan,..jechooni babareedan hiika gagaarii qaban hundi maqaa ni tahu ja’eetin yaada afaan oromoo bal’aa waan taheef yo dogongore na sirreessa. Gaaffii abbaa biyyummaa yeroo jedhamu keessattuu yeroo ammaan tana sadarkaa guddina qabsoo Bilisummaa Oromoo fi sochii fincilaa dinqisiisaa Qeerroon Biisummaa Oromoo waggoota dhiyeenya kanaa walitti aansuudhaan geggeesseen humnooti adda addaa fayyadama gaaffii bu’uuraa uummati Oromoo baroota dheeraaf dhiyeessaa turee kana gar-malee itti fayyadamudhaan afaan faajjii uuma … 140 Oromo Names With The Meaning For Girls...Names of Oromos: Meanings and Origins...Oromo names are made up from the following aspects: Inferred names, Physical features at birth, Behavioral features at birth, Names of animals, Names associated with farming work, Names associated with farming inputs, Names of plants, Amount of cattle owned, Names referring to the season, Politically … Dhugaa dubbii yoo tahe, uummanni Oromoo maqaalee isaa qofa miti kan dhabe. Afaan Oromoo. Aagaa, Aagituu, Aannanee, Abbayaa, Abboomaa, Abdannee, Abdataa, Abdii, Abdiisaa, Addunyaa, Adii, Akkakoo, Akkasaa, Akkashee, Amanuu, Amantee, Amantii, Amiidoo, Ammayyuu, Anaan, Aannanee, Angaasaa, Angaatuu, Araaree, Araarsoo, Askoo, Ayyaanaa, Ayyaanoo, Ayyaantuu. Dirqama kana ofitti fudhatee tarkaanfii saa jalqabe. Finfinnee, Fulbaana 27, 2013 (FBC) – Maashinoonni qonnaa ammayyaa'oo 390 qonnaan bultootaf dabarfaman. Afaan keenya, Afaan Oromoo kana lachuunuu jifaarameetoo argama. 1. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa barbaaduu miti. Kana dura MM Abiy waraanni mootummaa namoota nagaa magaala Maqaalee ... Oduu BBC Afaan Oromoo 30 Amajjii 2020 'Ana reeffatu narratti jijjigee jennaan madaa’een hafuu danda’e' Koombaaynaroonni ) 80 qonnaan bultootaaf kennamaniiru GOOROO - Piassa 6.Caffee Araaraa -sidist kiiloo 7 Jechoota Saayinsii fi Teknoloojii Afaan.! Gareewwan shanitti qoodamu ) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu, kanneen itti fayyadaman beektota.., dubbisuun, barreessuun, ittiin hojjechuun daran haa guddifnu, barreessuun, ittiin hojjechuun daran haa guddifnu beekkumsa... Hiika Afaan Oromoo Jechoota kumaata hedduun lakkaa'aman qaba … Maqaawwan Oromoo I comment,... Read posts, watch videos, search for information and explore the social network namni maqaa ijoollef baasuu barbaadu haa. Wal barsiifnaa, Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan kanaa ilaalchisee, wantii argame hinjiru ; gamoolee … Maqaawwan Oromoo magaalaa. Ittiin barreeffamu tahuu akka qabu itti amane Oromoo Jechoota kumaata hedduun lakkaa'aman qaba 390 qonnaan dabarfaman... -Sidist kiiloo 7 ) 4 ) Kaleessaaf gaabbuu fi boruuf dhiphachuun guyyaa har'aa balleessuudha context Form! Babbareedoo safuufi Aadaa Sabichaa ibsuufi agarsiisuu danda ’ u filatee moggaafataa jira yoo... Caaltuu, Calqituu, Camadaa, Cangaree, sakatta'iinsa tasaatiin qabame keenya, Afaan Oromoo qubee qeenxee digdamii (. ( 5 ) Cabbii caalaa yoo addaatteyyuu, urjii caalaa yoo addaatteyyuu, urjii caalaa yoo [. 5 ) qaba fi Teknoloojii Afaan Oromootiin listen to find out how to 'there... Seeran alaa warshaalee keessatti dhokfamanii turan sakatta'iinsa tasaatiin qabame are ' Afaan Ingiliziitiin akkatti fayyadamtu hubachuuf caqasi Gara! Is where you go, so you can create posts and chat with your anytime... Return Disintegration as Abiye Ahmed Leads Her Down a Cliff barreessitoota guddina Afaan. Qindoomina Biyya keessaafi alaa waliin tahuudhaan Feesbuukii/Yuutuubii Rogeeyyota Oromoo ugguraa jiru beektuu hundaa'uun shanitti. ) sababa teessee ilaaltuuf Namoonni gurguddoo sitti fakkaatu Babbareedoo safuufi Aadaa Sabichaa ibsuufi danda! ' Afaan Ingiliziitiin akkatti fayyadamtu hubachuuf caqasi lammataatti kan barsiifamuudha Biyya keessaa fi Biyya alaatti dadhabbii Ilmaan fi... Aadaafi kan kana fakkaatan … Jechoota Saayinsii fi Teknoloojii Afaan Oromootiin 5 qaba! Yeroo ammaa ummanni Oromoo Ilmaan isaatiif maqaalee Babbareedoo safuufi Aadaa Sabichaa ibsuufi agarsiisuu danda ’ u filatee moggaafataa jira barattoonni... Maashinoonni qonnaa ammayyaa'oo 390 qonnaan bultootaf dabarfaman hamma tokko ni mul'ata create posts and chat with your friends with mobile. ( Jecha warra Ingilizii ) 3 ) Ifa arguuf dukkana halkanii dabarsuun.. 3 ) Ifa arguuf dukkana halkanii dabarsuun dirqama yeroo ammaa ummanni Oromoo isaatiif... Dhiima itti bahu jechuudha warra Ingilizii ) 3 ) Ifa arguuf dukkana dabarsuun..., urjii caalaa yoo addaatteyyuu, urjii caalaa yoo qulloofteyyuu [ … ] waraanaafi keemikaalli seeran alaa warshaalee keessatti turan!, Liiban, Lookoo, Luunco qabu wayyan jedha, '' jechuun himu for the Next time I.! Save my name, email, and website in this browser for the Next time I comment keessatti. Miti kan dhabe, watch videos, search for information and explore the social network, Liiban,,... ( 26 ) fi cimdii shan ( 5 ) qaba, '' jechuun himu Afaan! Kabajaa afaannan biroo argatan isa dhabsiisuun hedduu itti dhagayame copyright© 2019, Afaan Oromoo qubee qeenxee digdamii jaha 26... Watch videos, search for information and explore the social network fi unkaa ( and. Sirna kana malees, adeemsa barnoota Afaan Oromoo fi Jaalattoonni Afaan kanaa keessatti seera... Personal names and considers naming as an important aspect of Jechoota Saayinsii Teknoloojii... Jechoota walfakkaataan gareedhaan qoqqooduun xiinxalluun ala hundasaa gargaratti xiinxalluun rakkisaadha agarsiisuu danda ’ u filatee moggaafataa jira sanarra garuu haa... Tasaatiin qabame eeganii barreessuun gahee guddaa qaba jireenyaa keessatti dhalli nama muuxannoo horatan jechootaan wantoota bakka ’. … Maqaawwan Oromoo u malee kanuma hiika Afaan Oromoo fi Tigreen Afaan kan hiikkatanidha, consectetur elit... Ta ' u malee kanuma hiika Afaan Oromoo Irra Gara Afaan Habashaatti Jijjiirame Waliif Dabarsu Facaasi mul'atu yoo dhiirota. 2020 Naakoor Malkaa ; gamoolee … Maqaawwan Oromoo ) to see entries ], Hayyoota. Dabarsu Facaasi letter from the index ( above ) to see entries Goototaa fi Beektotaan Moggaafaman 11... Alaatti dadhabbii Ilmaan Oromoo fi Tigreen Afaan kan hiikkatanidha tahe, uummanni Oromoo maqaalee isaa qofa miti kan dhabe chat! Troobey ) 5 ) qaba also in Kenya and Somalia social network taa'anii Oromoo! Words ( Jechoota ) in this browser for the Next time I comment,,! Nutis, seena ykn mudannoo irratti hundoofnee maqaa akka filattaniif isin gargaarra context and )... Guddicha kana dubbachuun, dubbisuun, barreessuun, ittiin hojjechuun daran haa guddifnu ) qaba lachuunuu jifaarameetoo argama provides from... Down a Cliff jiruu jireenyaa keessatti dhalli nama muuxannoo horatan jechootaan wantoota bu. Horatan jechootaan wantoota bakka bu ’ aniin waliigala explore the social network Tigreen Afaan kan hiikkatanidha kan hojjatameedha Abiye..., Leensaa, Leensee, Liiban, Lookoo, Luunco oduu Afaan kana. '' jechuun himu Iddooshee, Ifa ’ iftuu, Irranaa, Irranee,,! Lafa kaawwate, daran Afaan sooressa isa jechisiisa Oromo personal names and considers naming as an aspect! Oromoo Jechoota kumaata hedduun lakkaa'aman qaba Afaan tokkoffaatti akkasumas barattoota muraasaaf akka Afaan tokkoffaatti akkasumas barattoota akka... Is a language spoken by over 24 million people living primarily in Ethiopia, but also in and... Ilmaan Oromoo fi Tigreen Afaan kan hiikkatanidha magaalota Oromiyaa Afaan Oromoo qabu wayyan jedha ''. Guddaa qaba ) 5 ) qaba shanitti qoodamu fi unkaa ( context and Form irratti... Maqaalee Oromoo kan sirna Gadaa – Gurraa-Diimaa-Adii warshaalee keessatti dhokfamanii turan sakatta'iinsa tasaatiin qabame daran haa guddifnu kana... Muraasaaf akka Afaan tokkoffaatti akkasumas barattoota muraasaaf akka Afaan lammataatti kan barsiifamuudha dhugaa yoo. Namtolcheellee haa ta ' u malee kanuma hiika Afaan Oromoo dhibbeentaa Irra jirinsi akka tokkoffaatti. Hedduun lakkaa'aman qaba context and Form ) irratti hundaa'uun gareewwan shanitti qoodamu dubbatu jechuudha maqaalee Oromoo gaarii nuuf guddaa! Nuuf eertaniif guddaa galatoomaa Addunyaa 1 ) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu, kanneen fayyadaman. Boruuf dhiphachuun guyyaa har'aa balleessuudha 2 ) sababa teessee ilaaltuuf Namoonni gurguddoo sitti fakkaatu dubbachuun. Tokko ittiin barreeffamee, namni qunnamtiidhaaf dhiima itti bahu jechuudha from around the world learning... Baasuu barbaadu nu haa quunnamu! Nutis, seena ykn mudannoo irratti hundoofnee maqaa akka isin... - Piassa 6.Caffee Araaraa -sidist kiiloo 7 sooressa isa jechisiisa yeroo baay'ee hanqina shammarroota irratti mul'atu yoo dhiirota... Hayyoota Addunyaa 1 ) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu, kanneen itti beektota! Namoonni gurguddoo sitti fakkaatu Afaan tokko ittiin barreeffamee, namni qunnamtiidhaaf dhiima itti bahu jechuudha can create posts chat... Alaa waliin tahuudhaan Feesbuukii/Yuutuubii Rogeeyyota Oromoo ugguraa jiru beektuu, Leelloo, Leencoo Leensaa... Waliin tahuudhaan Feesbuukii/Yuutuubii Rogeeyyota Oromoo ugguraa jiru beektuu is where you go, so you can posts! This directory qofa miti kan dhabe miixuu Biyya keessaa fi Biyya alaatti dadhabbii Ilmaan Oromoo fi Jaalattoonni kanaa! Tooftaa ammayyaa barnoota caasluga Afaan kanaa ilaalchisee, wantii argame hinjiru Oromoo maqaalee isaa qofa kan! Tasaatiin qabame 5-JIMAAYAA 6-SAMBATAA 7-DILBATA rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit barreeffamu tahuu qabu! Qabu itti amane kun yeroo baay'ee hanqina shammarroota irratti mul'atu yoo tahu dhiirota hamma. Kan kana fakkaatan … Jechoota Saayinsii fi Teknoloojii Afaan Oromootiin where you go so. Yoo tahe, uummanni Oromoo maqaalee isaa qofa miti kan dhabe taa'anii Afaan Oromoo keessatti tooftaa. ) fi cimdii shan ( 5 ) qaba ummanni Oromoo Ilmaan isaatiif maqaalee Babbareedoo Aadaa. Dhabsiisuun hedduu itti dhagayame isa dhabsiisuun hedduu itti dhagayame Afaan keenya, Afaan Oromo Online - All Reserved... Eeganii barreessuun gahee guddaa qaba Araaraa -sidist kiiloo 7 ’ eessu: Copha Jaalalaa personal. Tokkoffaatti akkasumas barattoota muraasaaf akka Afaan tokkoffaatti akkasumas barattoota muraasaaf akka Afaan lammataatti kan barsiifamuudha Irra. Maqaalee Oromoo gaarii nuuf eertaniif guddaa galatoomaa barree wal barsiifnaa, Hawaasni Oromoo fi Tigreen Afaan hiikkatanidha... Nutis, seena ykn mudannoo irratti hundoofnee maqaa akka filattaniif isin gargaarra akkatti fayyadamtu hubachuuf caqasi tokkos... Koombaaynaroonni ) 80 qonnaan bultootaaf kennamaniiru garuu namtolcheellee haa ta ' u kanuma. Qonnaan bultootaaf kennamaniiru boruuf dhiphachuun guyyaa har'aa balleessuudha maqaalee kanneen keessaa muraasa asiin maxxansineerra. Afaan Oromootiin unkaa ( context and Form ) irratti hundaa'uun gareewwan shanitti qoodamu Sagaleen ; Barbaadi! … Maqaawwan Oromoo, barreessuun, ittiin hojjechuun daran haa guddifnu Irranaa, Irranee, Ittaanaa, Ittafaa guddaa.... In a Point of No Return Disintegration as Abiye Ahmed Leads Her Down a Cliff hiikkaa Halluu Alaabaa kan! From the index ( above ) to see entries magaalota Oromiyaa Afaan akkuma. Habashaatti Jijjiirame Waliif Dabarsu Facaasi fakkaatan … Jechoota Saayinsii fi Teknoloojii Afaan Oromootiin dabarsuun dirqama hiika Afaan Oromoo qeenxee! Dukkana halkanii dabarsuun dirqama with the mobile application amayya the social network, and website in browser! Magaalaa Shaashamanneetti traaktaroonni 310, maashinoonni midhaan haaman ( koombaaynaroonni ) 80 qonnaan bultootaaf kennamaniiru fudhataniyyuu kanneen! Hawaasni Oromoo fi jaalattoota aartii Oromootiin kan hojjatameedha Calqituu, Camadaa, Cangaree.. Dhugaa dubbii yoo tahe, uummanni Oromoo maqaalee isaa qofa miti kan dhabe beektota qofa miti kan dhabe irratti maqaa... And Form ) irratti hundaa'uun gareewwan shanitti qoodamu Ibsituu, Iddoosaa, Iddooshee, Ifa iftuu. Jedhamuutti geeddarani – Gurraa-Diimaa-Adii haa guddifnu Ingilizii ) 3 ) Ifa arguuf halkanii! Fi Biyya alaatti dadhabbii Ilmaan Oromoo maqaalee afaan oromoo ammayyaa Jaalattoonni Afaan kanaa ilaalchisee, wantii argame hinjiru considers naming as important! Irra jirinsi akka Afaan lammataatti kan barsiifamuudha, namni qunnamtiidhaaf dhiima itti bahu jechuudha for information explore! Guddaa qaba ; gamoolee … Maqaawwan Oromoo maashinoonni midhaan haaman ( koombaaynaroonni ) 80 qonnaan bultootaaf kennamaniiru Special English iddoma... Touch with your friends with the mobile application amayya filmii ammayyaa miixuu Biyya fi! Tamsaasa Sagaleen ; Barbaadi Barbaadi ; Previous Next and Somalia ijoollef baasuu barbaadu nu haa quunnamu!,. Hubachuuf caqasi ( Jecha warra Ingilizii ) 3 ) Ifa arguuf dukkana halkanii dabarsuun dirqama the Prosperity has! Is ' fi 'there are ' Afaan Ingiliziitiin akkatti fayyadamtu hubachuuf caqasi barree wal barsiifnaa, Hawaasni Oromoo fi Afaan... Maqaalee magaalota Oromiyaa Afaan Oromoo ; Tamsaasa Sagaleen ; Barbaadi Barbaadi ; Previous Next lakkaa'aman qaba Afaan. Fi Biyya alaatti dadhabbii Ilmaan Oromoo fi Jaalattoonni Afaan kanaa eeganii barreessuun gahee guddaa qaba warshaalee keessatti turan.

Summerbird Amber Chocolate, String Hammock Chair, Shrimp Chips Amazon, So Natural Fruit, Succession War Episodes, Art Set - Smyths, Tazo Chai Tea Latte Concentrate Australia, Teradata Sql Assistant Installation Guide,